Орчны шинжилгээний мэдээ > Хөрсний чанар

Хөрсний чанарын сорьц авсан цэгүүд (5)

Төв хогийн цэг (Ховд - Ховд хот)
Огноо Pb
Хар тугалга (мг/кг) /Стандарт: 100/
Hg
Мөнгөн ус (мг/кг) /Стандарт: 2/
Cr
Хром (мг/кг) /Стандарт: 150/
Zn
Цайр (мг/кг) /Стандарт: 300/
Cu
Зэс (мг/кг) /Стандарт: 100/
Co
Кобальт (мг/кг) /Стандарт: 50/
Sr
Стронций (мг/кг) /Стандарт: 800/
Cd
Кадми (мг/кг) /Стандарт: 3/
2012 13.0 1.0 2.5 79.3 29.0 15.8 738.7 0.0
2014 13.6 0.4 0.0 196.2 25.3 66.6 508.6 0.0
2016 16.2 0.0 0.0 139.5 28.6 29.0 518.6 0.0
2016 87.6 0.0 220.5 860.7 29.2 16.9 423.6 0.0
Дулааны цахилгаан станц (Ховд - Ховд хот)
Огноо Pb
Хар тугалга (мг/кг) /Стандарт: 100/
Hg
Мөнгөн ус (мг/кг) /Стандарт: 2/
Cr
Хром (мг/кг) /Стандарт: 150/
Zn
Цайр (мг/кг) /Стандарт: 300/
Cu
Зэс (мг/кг) /Стандарт: 100/
Co
Кобальт (мг/кг) /Стандарт: 50/
Sr
Стронций (мг/кг) /Стандарт: 800/
Cd
Кадми (мг/кг) /Стандарт: 3/
2012 14.8 0.8 0.0 202.9 29.1 16.0 596.6 0.3
2014 89.7 0.0 0.0 757.5 28.4 0.0 352.0 0.0
2016 98.5 0.0 0.0 952.3 19.8 21.6 418.5 0.0
Зүүн хаалга сангийн хэрэм (Ховд - Ховд хот)
Огноо Pb
Хар тугалга (мг/кг) /Стандарт: 100/
Hg
Мөнгөн ус (мг/кг) /Стандарт: 2/
Cr
Хром (мг/кг) /Стандарт: 150/
Zn
Цайр (мг/кг) /Стандарт: 300/
Cu
Зэс (мг/кг) /Стандарт: 100/
Co
Кобальт (мг/кг) /Стандарт: 50/
Sr
Стронций (мг/кг) /Стандарт: 800/
Cd
Кадми (мг/кг) /Стандарт: 3/
2012 53.2 0.0 0.0 296.3 23.6 32.8 442.0 0.1
2014 23.2 0.5 4.5 206.5 31.2 41.7 462.6 0.0
2016 14.8 0.7 0.0 149.0 29.1 7.0 637.0 0.0
Мянган угалзат ОНӨГ (Ховд - Ховд хот)
Огноо Pb
Хар тугалга (мг/кг) /Стандарт: 100/
Hg
Мөнгөн ус (мг/кг) /Стандарт: 2/
Cr
Хром (мг/кг) /Стандарт: 150/
Zn
Цайр (мг/кг) /Стандарт: 300/
Cu
Зэс (мг/кг) /Стандарт: 100/
Co
Кобальт (мг/кг) /Стандарт: 50/
Sr
Стронций (мг/кг) /Стандарт: 800/
Cd
Кадми (мг/кг) /Стандарт: 3/
2012 20.5 0.8 0.0 496.4 19.6 33.7 620.2 0.0
2014 17.7 0.0 4.0 144.0 24.6 41.7 475.1 0.0
2016 12.8 0.0 0.0 116.4 25.2 20.4 630.7 0.0
Баруун бүсийн төв зах (Ховд - Ховд хот)
Огноо Pb
Хар тугалга (мг/кг) /Стандарт: 100/
Hg
Мөнгөн ус (мг/кг) /Стандарт: 2/
Cr
Хром (мг/кг) /Стандарт: 150/
Zn
Цайр (мг/кг) /Стандарт: 300/
Cu
Зэс (мг/кг) /Стандарт: 100/
Co
Кобальт (мг/кг) /Стандарт: 50/
Sr
Стронций (мг/кг) /Стандарт: 800/
Cd
Кадми (мг/кг) /Стандарт: 3/
2012 21.4 0.0 0.0 227.7 29.2 31.9 688.2 0.3
2014 21.7 0.0 0.0 200.2 25.0 36.2 537.0 1.5
2016 12.8 0.8 12.0 61.0 28.6 9.7 307.4 0.0